17.01.’13 Dé kans naar beter!

Crisis

Sinds de bankencrisis in 2008 is het woord crisis niet meer uit de dagelijkse werkelijkheid weg te denken; de politieke crisis, de eurocrisis, de vertrouwenscrisis, de economische crisis, de milieucrisis, en de voedselcrisis zijn de meest gebruikte duiding. Crisis is oorspronkelijk een Latijns woord uit de vaktaal van medici. Het markeert het beslissende keerpunt van een ziekte.

Je kunt dus stellen dat crisis noodzakelijk is om de wereld wezenlijk te veranderen. Zonder crisis geen transformatie en geen hoger bewustzijn. Mits wij de juiste stappen doen vanuit een groter wordend bewustzijn. Daarbij houden we rekening met de conditie en de constitutie van onze gezonde systemen in democratie, mensenrechten, wetenschap, het recht, ondernemerskracht en technologie.

Vele malen hebben we kunnen zien dat als er sprake was van een lichamelijke en/of geestelijke crisis dat het erop of er onder was. Bepalend voor de ommekeer waren de gepleegde interventies tijdens deze menselijke crisis. Wat echter ook van grote invloed was, waren de conditie en constitutie van de getroffene en de samenloop van de omstandigheden waarin de crisis plaatsvond. Dit brengt ons bij de dialectiek.

Volgens de dialectiek wordt de wereld en de mens gekenmerkt door voortdurende ontwikkeling en verandering. De dialectiek is een begrip in de ontwikkelingspsychologie die het proces beschrijft van de dynamiek van de verandering in de mens en levende systemen. Deze ontwikkeling en verandering heeft als het ware een zelf bewegend karakter. Dit voltrekt zich bij ieder mens en bij levende systemen, omdat er een interne noodzakelijkheid inzit.

Dit werd al beschreven door de Griekse filosoof Herakleitos (576 – 480 v Chr.) en wordt logos genoemd. Hierdoor is de mens in staat de dieperliggende, niet zintuiglijke waarneembare, oorzaken te vinden en de strijd van contrasten alsmede het verband tussen tegengestelden in zichzelf én het systeem te ontdekken.

Deze verandering wordt in beweging gebracht door een botsing van tegenstellingen, die uiteindelijk in elkaar overgaan en zo weer een eenheid vormt. Deze eenheid laat echter een grotere verscheidenheid zien door de ontwikkeling die het heeft doorgemaakt.

Het basisprincipe is dat ontwikkeling van levende systemen in essentie ontstaat uit tegengestelde krachten en conflicten. De tegenstellingen zorgen voor de dynamiek en de drijfkracht tot wezenlijke verandering en transformatie. Het negatieve is dan in feite een positieve.

De theorie van these – antithese, die overgaat in een hogere synthese, is hierbij van toepassing. In de synthese vindt er een hoger bewustzijn (= transcendentie) plaats van tegenstellingen. In deze transcendentie zit nog wel de tegenstelling, anders zou de ontwikkeling stilvallen. De synthese is dus geen som van elementen, maar een levende structuur, waarin de twee zijden worden wat ze wezenlijk zijn en daarmee een groter bewustzijn omvatten.

Crisis: de kans naar fundamenteel beter.

De Algemene uitgangspunten om de crisis aan te grijpen als een fundamentele kans!

  • Ontwikkel een heldere missie en visie met focus op wat je kan en wil bijdragen.
  • Neem besluiten die overeenstemmen aan de koers van de missie en visie.
  • Sta regelmatig stil en reflecteer.
  • Communiceer regelmatig met andere (tegen)partijen.
  • Zie elk conflict als een uitdaging.
  • Communiceer vanuit een open houding.
  • Ken je valkuilen die je ontwikkeling belemmeren.

De Toekomst van de architectuur

(1) Ondernemend  en (2) Sociaal vernieuwend:
De krachtige rol van de architect in een platte samenleving.

Megatrends hebben onze samenleving ingrijpend veranderd. Het is nu zaak dat allerlei partijen in die samenleving aan de slag gaan met die verandering, haar proberen te bevatten in plaats van angstvallig af te wachten op wat komen gaat. Daarbij zullen zij moeten kijken naar nieuwe, onorthodoxe en onverwachte coalities. Dat geldt ook voor de architecten branche. Deze sector moet zijn conservatieve instelling verlaten en heeft de letterlijke taak de vormgeving van het nieuwe Nederland tot stand te brengen.

Allereerst zal er meer in maatwerk in plaats van marktwerk moeten worden gedacht met de erkenning dat gebouwen worden gebruikt door personen en individuen, waarbij duurzaamheid een prominente plaats inneemt.

 

(1) Betekenis “Ondernemend:
Is avontuurlijk, actief, dapper, energiek, initiatiefrijk.
Heeft visie, weet in te haken op maatschappelijk relevante ontwikkelingen.
Signaleert en onderzoekt kansen in de omgeving, vertaalt deze naar mogelijkheden in de eigen werksituatie en durft daarbij verantwoorde risico’s te nemen.

(2)  Betekenis “Sociaal vernieuwend:
Heeft oog voor essentiële maatschappelijk vraagstukken.
Is grensverleggend, innoverend en revolutionair